Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie > Zasady odbywania praktyk w poszczególnych instytucjach

Zasady odbywania praktyk w poszczególnych instytucjach

Informacje dotyczące możliwych miejsc odbywania praktyk można znaleźć na  stronie internetowej Biura Karier – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UWr. (www.careers.uni.wroc.pl) w zakładce „Strefa studenta/absolwenta” (http://www.careers.uni.wroc.pl/pl/oferty-stazu-praktyk/)


Istnieje także możliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu LLP Erasmus – Praktyki. Więcej szczegółów na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UWr.  (www.international.uni.wroc.pl) w zakładce „LLP Erasmus – Praktyki” (www.international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki)


W przypadku występowania różnic w procedurze podejmowania praktyk wymaganej przez Uniwersytet Wrocławski a daną instytucję zaleca się konsultację z koordynatorem praktyk studenckich ISM.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (www.msw.gov.pl)

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praktyki studenckie, wolontariat i staże w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych” (www.msw.gov.pl/portal/pl/680/10003/Praktyki_studenckie_wolontariat_i_staze_w_Ministerstwie_Spraw_Wewnetrznych.html)


Praktyki studenckie są bezpłatne i organizowane dla studentów wszystkich lat studiów. Studenci zainteresowani praktykami w MSW zobowiązani są wypełnić formularz aplikacyjny.

Po wyborze osoby na praktykę, zawierane jest porozumienie o organizacji praktyki zawodowej studentów pomiędzy uczelnią kierującą a ministerstwem (reprezentowanym przez dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji MSW), określające prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania współpracy.

Porozumienie dotyczące praktyk

Dwa egzemplarze Porozumienia powinny zostać wypełnione i podpisane przez Uczelnię (osobę upoważnioną do podpisywania porozumień w sprawach praktyk). Podpisane porozumienia (2 egz. ) należy odesłać na niżej podany adres:


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

z dopiskiem : praktyki


Osoby wybrane na praktykę są zobowiązane posiadać i dostarczyć dowód ubezpieczenia NNW na okres odbywania praktyki.

Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań komórki organizacyjnej, do której zostali przyjęci. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej/licencjackiej, będących w dyspozycji biura/departamentu.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych (http://www.msz.gov.pl/pl)

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praca i kariera/Praktyki i stypendia” (http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz)


Praktykimogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Praktyki studenckie i zawodowe są nieodpłatne. Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
 • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
 • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

Kandydaci na praktyki zawodowe przyjmowani są na podstawie pisemnych umów o współpracy zawartych ze szkołami policealnymi.


Ministerstwo Obrony Narodowej (www.wp.mil.pl)

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć na stronie  (www.bip.mon.gov.pl/268.html)


Praktyka studencka w Ministerstwie jest bezpłatna i mogą ubiegać się o nią osoby posiadające status studenta, które ukończyły co najmniej drugi rok studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich lub odbywają studia magisterskie uzupełniające.

Praktyka studencka trwa od 1 miesiąca do 3 miesięcyz możliwością ponownego przedłużenia o maksymalnie 3 miesiące w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wniosek należy składać co najmniej 2 miesiące przed preferowanym przez studenta terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury aplikacyjnej oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej.


Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praktyki studenckie”

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praca w ministerstwie/Praktyki studenckie w ministerstwie” (www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/praktyki-studenckie-w-ministerstwie.php)


Kandydaci zainteresowani praktykami powinni przesłać formularz aplikacyjny na praktykę studencką.

Informacje o praktykach można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 42 10 574 oraz pod adresem e-mail: jmoscicka@mkidn(dot)gov(dot)pl

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk razem z procedurą aplikowania można znaleźć w zakładce „Praca i praktyki” 


Ministerstwo Skarbu Państwa (www.msp.gov.pl)

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk razem z procedurą aplikowania można znaleźć w zakładce „Ogłoszenia/Praktyki dla studentów i absolwentów”

(http://bip.msp.gov.pl/portal/bip/21/Praktyki_dla_studentow_i_absolwentow.html)


Urząd do Spraw Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl)

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praca, kariera i szkolenia w Urzędzie/Praktyki i staże” (www.udsc.gov.pl/Praktyki,i,staze,2075.html)

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (http://rcb.gov.pl/)

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praktyki” 


W celu podjęcia praktyk należy złożyć w kancelarii RCB lub przesłać drogą pocztową (adres: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Al. Ujazdowskie 5, 00-583 Warszawa) wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta;

- kserokopię dokumentu tożsamości;

- imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię, wraz ze wskazaniem
danych osoby odpowiedzialnej za organizację praktyki;

Dyrektor RCB po uzyskaniu opinii kierowników komórek organizacyjnych podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia studenta na praktykę.

O decyzji student zostanie poinformowany.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę zawierane jest „Porozumienie o organizacji studenckich praktyk zawodowych” (wzór), poprzedzone uzgodnieniem jej programu.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

RCB nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

Praktyki są niepłatne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POROZUMIENIE O ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH


Komenda Główna Straży Granicznej (www.strazgraniczna.pl)

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Nabór do służby/studenckie praktyki zawodowe” (www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/praktyki_studenckie/)

 

Straż Miejska Wrocławia (www.smwroclaw.pl)

Na mocy zawartej umowy studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Stosunki międzynarodowe, kształceni w Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr., mogą odbywać nieodpłatne studenckie praktyki zawodowe w Straży Miejskiej.


Praktyki odbywać się będą w terminach każdorazowo uzgodnionych między UCZELNIĄ a STRAŻĄ, w wymiarze minimum 3 tygodni, na podstawie imiennego skierowania wydanego przez Dziekana Wydziału poprzez osobę sprawującą nadzór nad praktykami zawodowymi w Instytucie Studiów Międzynarodowych.

Liczba studentów mogących odbyć praktyki w Straży Miejskiej w danym roku wynosi 5 osób.


Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu

Informacje dotyczące praktyk w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej we Wrocławiu

można znaleźć na stronie  (http://ec.europa.eu/polska/wroclaw/info_point/index_pl.htm)

 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (www.pism.pl)

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Instytut/Staże i stypendia w PISM” (www.pism.pl/instytut/staze-i-stypendia)


Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (www.wbz.uni.wroc.pl)

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praktyki”

 

Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl)


Centrum Stosunków Międzynarodowych oferuje dwa typy praktyk studenckich:

praktyki miesięczne w czasie których praktykant powinien przepracować co najmniej 35 h tygodniowo

praktyki 3-miesięczne w czasie których praktykant powinien przepracować co najmniej 20 h tygodniowo

Praktyki w CSM są bezpłatne.


WYMAGANIA

 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu bardzo dobrym
 • ukończenie co najmniej dwóch lat studiów
 • dyspozycyjność
 • zainteresowanie szeroko rozumianą tematyką stosunków międzynarodowych
 • umiejętność obsługi komputera 

Chętni do odbycia praktyk w Centrum Stosunków Międzynarodowych powinni przesłać CV, a także krótką informację dotyczącą zainteresowań w  dziedzinie stosunków międzynarodowych napisaną w wybranym języku obcym (do 2000 znaków) na adres info@csm.org.pl z tytułem „praktyki”.

 Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Praktyki”  http://csm.org.pl/pl/program/praktyki.html


Instytut Sobieskiego (www.sobieski.org.pl)

Instytut Sobieskiego prowadzi praktyki naukowe. Nabór następuje w zależności od aktualnych potrzeb po rozpatrzeniu nadesłanych aplikacji i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby chętne do odbycia stażu proszone są o wysłanie CV i listu motywacyjnego na adres sekretariat@sobieski.org.pl.

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć na: www.sobieski.org.pl/staze-i-praktyki/


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (www.pata.pl)

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praca w PAŻP” (www.pata.pl/index.php?lang=_pl&opis=praca_praktyki)

Organizacją praktyk studenckich zajmuje się Dział Przygotowania Szkoleń. W celu uzyskania informacji w zakresie praktyk studenckich należy kontaktować się  z:
Magdalena Zdrodowska - Pieczlewicz: tel +48 22 574 68 12;
e-mail: m.zdrodowska@pansa.pl

Zgłoszenie na praktykę studencką w PAŻP należy wysyłać do Kierownika Działu Przygotowania Szkoleń:
Milena Szczygielska: tel +48 22 574 68 10;
e-mail: m.szczygielska@pansa.pl


Urząd Lotnictwa Cywilnego (www.ulc.gov.pl)

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praca” (http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praktyki-studenckie-i-wolontariat-w-ulc)


W celu przyjęcia na praktykę studencką należy dostarczyć do Urzędu wypełniony formularz zgłoszeniowy „Zgłoszenie na praktykę studencką w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego”.

Formularz można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Wydział Szkoleń BDG ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bs@ulc.gov.pl

 

Praktyka studencka w ULC ma charakter nieodpłatny, trwa miesiąc ( w  szczególnych wypadkach opiekun merytoryczny może zdecydować o skróceniu lub przedłużeniu czasu trwania praktyki), odbywa się pod kierunkiem opiekuna merytorycznego, wskazanego przez departament lub biuro.


Dokumenty:

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
plik do pobrania 819.02 Kb

Zgłoszenie na praktykę studencką w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
plik do pobrania 48.50 Kb

Zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
plik do pobrania 27.00 Kb


Polskie Linie Lotnicze LOT (http://www.lot.com/pl)

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Kariera” (http://www.lot.com/pl/pl/web/newlot/practice)


Program praktyk kierowany jest głównie do studentów I – III roku. W zależności od potrzeb, praktyki oferowane są  w różnych miesiącach w ciągu całego roku, zarówno w siedzibie firmy, jak i w przedstawicielstwach krajowych, w formule indywidualnej i grupowej. Praktykanci mają okazję poznać strukturę firmy, kulturę organizacyjną oraz specyfikę lotniczą. Współpracując oraz ucząc się od specjalistów z branży, każdy uczestnik programu praktyk ma swojego opiekuna, który zapoznaje ucznia/studenta z firmą i zespołem pracowników, wyznacza zadania do realizacji oraz wspiera w rozwiązywaniu trudniejszych problemów.


W celu złożenia aplikacji należy wybrać jednostkę organizacyjną, która oferuje praktyki i wypełnić FORMULARZ do pobrania oraz przesłanie na adres: praktyki@lot.pl . W tytule e-maila należy wpisać nazwę wybranego działu.

W przypadku praktyk indywidualnych PLL LOT nie wypełnia druków umów przygotowywanych przez szkołę / uczelnie. Podstawowym dokumentem jest umowa (druk PLL LOT S.A.) zawarta pomiędzy kandydatem, a opiekunem merytorycznym.


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://uokik.gov.pl/)

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Urząd/Praktyki” (http://uokik.gov.pl/praktyki.php)


Przyjęcie na praktyki następuje po akceptacji pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie na praktyki. Wniosek o przyjęcie na praktyki kandydat składa osobiście lub wysyła pocztą do Dyrektora Generalnego, bądź do dyrektora Delegatury, w której chciałby odbyć praktyki.


Wniosek o przyjęcie na praktyki powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres kandydata, a także numer jego telefonu oraz adres e-mail;
 • nazwę i adres uczelni lub siedzibę Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz kierunek i rok studiów lub aplikacji;
 • proponowany termin odbywania praktyki;
 • nazwę departamentu, w którym kandydat chciałby odbywać praktyki;
 • krótkie uzasadnienie.

Student dołącza do wniosku zaświadczenie z uczelni, potwierdzające okoliczność bycia studentem ze wskazaniem roku studiów oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie przyjmowania na praktyki i ich odbywania.


Pliki do pobrania:

Regulamin odbywania praktyk

Wniosek o przyjęcie na praktyki w UOKIK

Wniosek o przyjęcie na praktyki w Delegaturze UOKIK


Instytut Zachodni w Poznaniu (http://www.iz.poznan.pl/)

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praktyki i Staże w IZ” (http://www.iz.poznan.pl/index.php?p=praktykiistaze)


Na praktyki studenckie przyjmowani są studenci odbywający studia magisterskie oraz studia licencjackie na kierunkach odpowiadających profilowo naukowo-badawczemu Instytutu. Instytut przyjmuje jednocześnie do odbycia praktyk 2 osoby w roku akademickim.
Ubiegając się o przyjęcie na praktyki studenckie powinien przesłać wniosek zawierający list motywacyjny, CV oraz skierowanie z uczelni.

Praktyka trwa 4 tygodnie, po 20 godz. tygodniowo w ściśle ustalonych godzinach i dniach tygodnia.

Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację powierzonych mu zadań. Student odbywa praktykę w Bibliotece Instytutu Zachodniego wykonując na jej użytek zlecone prace. Student może też uczestniczyć w pracach badawczych Instytutu realizując na zamówienie opiekuna praktyk kwerendę biblioteczną oraz inne zadania o charakterze dokumentacyjnym. Student może wykonywać też na polecenie Dyrekcji prace o charakterze biurowym. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej/licencjackiej będących w dyspozycji Instytutu Zachodniego. Za wykonanie odbitek kserograficznych pobierana jest stosowna opłata.

Praktyka jest nieodpłatna.


HP Globalne Centrum Biznesowe we Wrocławiu (http://www8.hp.com/pl/pl/hp-information/global-business-center/home.html)

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praca w HP/Studenci i absolwenci” (http://www8.hp.com/pl/pl/jobsathp/students-graduates/programs/internship-opportunities-pl.html)


Zależnie od potrzeb biznesowych oferowane są kilkumiesięczne praktyki studenckie we wszystkich działach firmy.


PKN Orlen (http://www.orlen.pl/)

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Kariera/Praktyki” (http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Kariera/Praktyki/Strony/default.aspx)


Osoba zainteresowana w odbyciu praktyki w strukturach PKN ORLEN S.A. powinna wypełnić  formularz zgłoszeniowy.

Rekrutacja na praktyki letnie (lipiec-sierpień, sierpień-wrzesień) trwa od 15 kwietnia do 30 czerwca. Czas praktyki to 8 godzin dziennie przez okres od 4 do 8 tygodni.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie Praktyk prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (024) 256 94 15.