Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie > Ogólne warunki otrzymania zaliczenia z praktyk studenckich

Ogólne warunki otrzymania zaliczenia z praktyk studenckich

 1. Praktyka powinna trwać minimum 3 tygodnie (90 godzin).
 2. Student uzyskuje zaliczenie praktyk na podstawie przedstawionej dokumentacji będącej zaświadczeniem o odbyciu praktyki na koniec 3 roku studiów (6 semestr). Ocena z praktyk (wraz z przewidzianą liczbą punktów ECTS) wlicza się do średniej ocen w semestrze, w którym zostaje zaliczona.
 3. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk. W miarę możliwości powinien on odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty kształcenia. Końcowa ocena uzależniona jest od stopnia realizacji przez praktykę oczekiwanych efektów kształcenia.
 4. W przypadku braku spełnienia minimalnych wymagań odnośnie efektów kształcenia praktyka może nie zostać zaliczona.
 5. Pobyt na stypendium Erasmus nie jest uznawany za praktykę (z wyjątkiem programu Erasmus praktyki).
 6. Istnieje możliwość zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki studenckiej w sytuacji, gdy wykonywana praca uniemożliwia odbycie właściwej praktyki. Praca ta powinna spełniać przynajmniej w minimalnym stopniu oczekiwane dla kierunku efekty kształcenia i być wykonywana w okresie trwania studiów. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki wymagane jest złożenie u Koordynatora Praktyk Studenckich:
  1. podania do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z prośbą o uznanie pracy zawodowej jako obowiązkowej praktyki studenckiej (BN - plik do pobrania:  BN_wzor_podania_o_zaliczenie_pracy_zawodowej_jako_praktyki_studenckiej (DOC / 23.55 kb) , SM - plik do pobrania:  SM_wzor_podania_o_zaliczenie_pracy_zawodowej_jako_praktyki_studenckiej (DOC / 24.06 kb)),
  2. wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie pracy, tj. kserokopia (a oryginał do wglądu) umowy o pracę albo umowy zlecenia, albo umowy o dzieło, albo też oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu,
  3. a także jeśli w wymienionym powyżej dokumencie nie ma opisu zakresu obowiązków, należy również dołączyć dokument je określający, tj. szczegółowy zakres czynności w pracy, szczegółowy wykaz obowiązków wystawiony przez pracodawcę, z pieczątką i podpisem pracodawcy.

Dokumenty te należy złożyć u Koordynatora Praktyk Studenckich nie później niż 30 dni przed końcem semestru! Podanie jest opiniowane przez Koordynatora Praktyk Studenckich oraz Zastępcę Dyrektora ISM ds. Dydaktycznych, a następnie przedkładane Prodziekanowi ds. Nauczania do rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania student uzyskuje zaliczenie praktyki u Koordynatora Praktyk Studenckich na podstawie zaświadczenia uzyskanego w Dziekanacie WNS.