Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie > Procedura realizacji praktyki - Stosunki międzynarodowe

Procedura realizacji praktyki - Stosunki międzynarodowe

Opiekun praktyk studenckich ISM dla kierunku stosunki międzynarodowe:

dr Tomasz Matras

tomasz.matras2@uwr.edu.pl

  1. Wybranie z listy przygotowanej przez kierunkowego opiekuna praktyk podmiotu, w którym student chciałby realizować praktyki. Kontakt mailowy z kierunkowym opiekunem praktyk w celu uzyskania formalnej akceptacji na odbycie praktyk w określonym terminie i we wskazanym miejscu.
  2. W przypadku chęci realizacji praktyki w instytucji spoza listy student jest zobowiązany skontaktować się w pierwszej kolejności z kierunkowym opiekunem praktyk, a następnie dostarczyć wypełnioną Deklarację przyjęcia studenta na praktyki zawodowe (DOCX / 18.17 kb), stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Społecznych,
  3. Przesłanie na adres mailowy kierunkowego opiekuna praktyk skanów dokumentów wymienionych w punkcie 4 (w formacie pdf) w celu sprawdzenia ich kompletności i poprawności wypełnienia.
  4. Co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki student musi złożyć u kierunkowego opiekuna praktyk wypełnione poprawnie dwa egzemplarze (oryginały, a nie kserokopie czy skany) następujących dokumentów:
  5. W trakcie odbywania praktyki zawodowej student wypełnia Dziennik przebiegu praktyki zawodowej (DOCX / 14.35 kb), który jest podstawą do zaliczenia studentowi praktyki. Wpisy muszą zostać potwierdzone przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej. Praktyka jest realizowana w wymiarze czasowym minimum 90 godzin zegarowych lub trzech tygodni. 
  6. Po zakończeniu praktyki student przekazuje opiekunowi Dziennik przebiegu praktyki i zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (DOCX / 13.54 kb) oraz wypełnia ankietę ewaluacyjną (DOCX / 15.80 kb).

REALIZACJA PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

  1. Możliwa jest realizacja praktyki w miejscu zatrudnienia studenta, jeśli zakres wykonywanych zadań/obowiązków jest zgodny z kierunkiem studiów oraz umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się określonych dla praktyki. Czas trwania takiej aktywności zawodowej nie może być krótszy od wymaganego czasu trwania praktyki. Ponadto okres pracy zawodowej musi pokrywać się z terminem realizacji praktyki.
  2. Dopuszczalne są różne udokumentowane formy pracy zawodowej, np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, własna działalność gospodarcza, o ile wyszczególniony jest w nich zakres obowiązków, który jest zgodny z programem studiowanego kierunku. Jeśli w umowie nie ma stosownego zapisu, student może przedstawić dodatkowy dokument zawierający zakres obowiązków. Dokument ten musi zostać potwierdzony przez pracodawcę. W przypadku realizacji praktyki w miejscu zatrudnienia lub w ramach innej zawodowej aktywności studenta, wniosek [ZARZADZENIE_187_2022_zal_6 (PDF / 82.95 kb)] wraz z dokumentacją powinien zostać złożony u kierunkowego opiekuna praktyk co najmniej 21 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia praktyk. Po ich zakończeniu należy złożyć u kierunkowego opiekuna praktyk zaświadczenie (PDF / 25.01 kb) wypełnione przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy.

DO POBRANIA: