Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Andrzej Polus

avatar

dr hab. prof. UWr Andrzej Polus

Zakład Studiów Regionalnych i Rozwojowych

Adres e-mail: andrzej.polus@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 52 92

Gabinet: 316

social media https://orcid.org/0000-0002-6305-1599
social media https://scholar.google.pl/citations?user=6qbUePAAAAAJ&hl=pl
social media //Twitter @andrzej_polus

Konsultacje:

 • wtorek 13.00-13.45
 • czwartek 13.00-13.45

Funkcje:

 • Członek redakcji "Research Directions: Mine Closure and Transitions", Cambridge University Press, https://www.cambridge.org/core/journals/research-directions-mine-closure-and-transitions/information/about-this-journal/editorial-board
 • członek Rady Naukowej "Olsztyńskich Studiów Afrykanistycznych"

Zainteresowania naukowe:

 • Afryka Subsaharyjska
 • teorie stosunków międzynarodowych

Kontakt z mediami:

 • sytuacja społeczno-polityczna w Afryce Subsaharyjskiej

Wykształcenie

doktor habilitowany nauk politycznych, specjalność stosunki międzynarodowe


CV naukowe 

CV_Andrzej-Polus_ANGLO-2023 (PDF / 290.45 kb)


Stypendia i granty

- Stypendium programu Socrates na rok 2003 - pobyt w University of Plymouth, Faculty of Human Science;

- British Council Young Scientist Programmee, edycja 2007;

- Grant ministerialny Komitetu Badań Naukowych „Commonwealth na arenie międzynarodowej”;

- Garnet, VI Program Ramowy UE;

- Fatal Transactions www.fataltransactions.org (EuropeAid/122548/C/ACT/multi);

- Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr rej. N N116 443837 „Pułapka bogactw naturalnych na przykładzie Botswany i Zambii”;

- Research Networking Programme „African Borderlands Research Network (ABORNE)";

- Grant naukowy Wydziału Nauk Społecznych UWr. pt. "Perspektywy rozwoju nowych państw naftowych w Afryce na przykładzie Ghany" (2011);

- Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni, Nr projektu: POKL.04.01.01-00-054/10-00 PIERWSZA EDYCJA;

- opiekun naukowy/promotor badań prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki - "Funkcjonowanie społeczności producenckich Fair Trade", nr projektu 2011/01/N/HS4/02146. Badania realizowane przez Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych;

- Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni, Nr projektu: POKL.04.01.01-00-054/10-00 TRZECIA EDYCJA;

- Luty 2013 - staż naukowo-dydaktyczny na Stellenbosch University (RPA), w ramach programu Erazmus Mundus Global Studies - a European Perspective. (w trakcie pobytu: prowadzenie seminariów, prezentacja wyników badań własnych, zajęcia dydaktyczne - theories of IR i praca badawcza);

- Grant naukowy Wydziału Nauk Społecznych UWr. i PGNiG, pt. Weryfikacja hipotezy klątwy surowcowej na przykładzie Namibii, wizyta studyjna w Windhoek, wrzesień 2013. Kierownik projektu;

- Grant naukowy Narodowego Centrum Nauki, program Opus, pt. Weryfikacja hipotezy klątwy surowcowej w Afryce Subsaharyjskiej. Przypadek Tanzanii, kwiecień 2016 (badania ternowe w Tanzanii, wykłady na Dar es Salaam University, prezentacja wyników badań na uczelniach w Wielkiej Brytanii). Kierownik projektu;

- Grant naukowy Narodowego Centrum Nauki, program Opus, pt. Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Analiza porównawcza, marzec 2018 (badania ternowe w RPA i Namibii). Kierownik projektu;

- Grant naukowy Narodwego Centrum Nauki, program Harmonia, realizowany wspólnie z SOAS i University of St. Andrews, pt.  Efekty spillover chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce na przykładzie Angoli i Zambii, wykonawca projektu. 


Najważniejsze publikacje

 • Rozprawa doktorska

         A. Polus, Commonwealth na arenie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

 • Oryginalne opublikowane prace twórcze. Monografie i prace pod redakcją naukową
 • Monografie:
  1. A. Polus, Relacje pomiędzy rządami a NGOs w afrykańskich państwach surowcowych. Przypadek Botswany, Ghany i Zambii, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2013 (rozprawa habilitacyjna).
  2. Ł. Fijałkowski, A. Polus, Azja Południowo-Wschodnia i Australazja w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006.
  3. K. Czernichowski, D. Kopiński, A. Polus, Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany, CeDeWu, Warszawa 2012.
  4. A. Polus, P. Mikiewicz, Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.
  5. P. Mikiewicz, A. Polus, Biologia a stosunki międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2020. 

Prace pod redakcją:

Pozostałe publikacje naukowe:

  1. A. Polus, The Commonwealth at the Turn of XXI Century, w: "Economic Papers 41", Warsaw School of Economics Institute for International Studies, 2006, s. 117-136.
  2. A. Polus Commonwealth as a pattern of governance. Developing relations between intergovernmental and nongovernmental Commonwealths, w: "Global Impact of Regional International Organizations. Issues of Regionalism and Regional Integration", ed. . B. Fenko, Ł. Fijałkowski, Z. Sabic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 294-312.
  3. A. Polus, Norms and Values in American International Relations Theories, w: "The United States and the World: from imitation to challenge", ed. A. Mania, Ł. Wordliczek, Jagiellonian University Press, Kraków 2009, s. 195-208, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/75EF1865DB68370DC6DFF7788E0B4B66/9788323382805c15_p195-208_CBO.pdf/norms_and_values_in_american_international_relations_theories.pdf  
  4. A. Polus, The very meaning of norms and patterns of behaviours in IR. Epistemological and methodological consequences of interparadigm debates, w: "Crucial Problems of International Relations Through the Eyes of Young Scholars", ed. A. Fires, I. Varga, Vysoka skola ekonomicka v Praze, Nakladatelstvi Oeconomica, Praha 2009, s. 347-361.
  5. A. Polus, Critical Evaluation of the Natural Resources Curse Hypothesis as a New Paradigm in African Studies, w: "Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars", ed. L. Kovacovska, M. Jenickova, Vysoka škola ekonomicka v Praze, Nakladatelstvi Oeconomica, Praha 2010, s. 358-369.
  6. A. Polus, (współautor D. Kopiński), Is Botswana creating a new Gaza strip? An analysis of the "fence discourse", w: "Crossing African Borders: Migration and Mobility",  University Institute of Lisbon, Lisbon 2012, s. 83-96.
  7. "Journal of Contemporary African Studies", Contextualising Chinese engagement in Africa,  Volume 29, Issue 2, 2011, ed. D. Kopiński, A. Polus, I. Tylor.
  8. D. Kopiński, A. Polus, I. Tylor, Contextualising Chinese engagement in Africa, w: "Journal of Contemporary African Studies", Special Issue, Contextualising Chinese engagement in Africa,  Volume 29, Issue 2, 2011, s. 129-136.
  9. D. Kopiński, A. Polus, Sino-Zambian relations: "An all-weather friendship" weathering the storm,  "Journal of Contemporary African Studies", Contextualising Chinese engagement in Africa,  Volume 29, Issue 2, 2011, ed. D. Kopiński, A. Polus, I. Tylor, s. 181-192.
  10. A. Polus, Rozwój polityczny Zambii w okresie postkolonialnym, w: "Zgubne Transakcje. Fatal Transactions", red. nauk. A. Polus (współredaktor: D. Kopiński), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 139-156.
  11. A. Polus, Wstęp, w: "Zgubne Transakcje. Fatal Transactions", red. nauk. A. Polus (współredaktor: D. Kopiński), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 6-13.
  12. A. Polus, Społeczny konstruktywizm i problemy związane z badaniami relacji pomiędzy sportem a polityką międzynarodową, w: "Sport w stosunkach międzynarodowych", red. naukowa A. Polus, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 27-35.
  13. A. Polus, Relacje pomiędzy sportem a polityką międzynarodową we Wspólnocie Narodów, w: "Sport w stosunkach międzynarodowych", red. naukowa A. Polus, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 174-193.
  14. A. Polus, Wstęp, w: "Sport w stosunkach międzynarodowych", red. naukowa A. Polus, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 7-16.
  15. A. Polus, Wspólnota Narodów na przełomie XX i XXI wieku. Rola Commonwealthu podczas negocjacji prowadzonych w ramach WTO, w: "Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej", tom 2, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wrocław 2005, s. 107 – 117.
  16. A. Polus, Governance we Wspólnocie Narodów. Relacje pomiędzy międzyrządowym Commonwealthem a społeczeństwem obywatelskim, w: "Integracja a globalizacja", tom 2, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wrocław 2006.
  17. A. Polus, Governance w stosunkach międzynarodowych, w: "Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych", red. K. Jędrzejczyk – Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmuller, Toruń 2008, s. 39 – 58.
  18. A. Polus, Aktywność Wspólnoty Narodów na polu wzmacniania zasad demokratycznych na kontynencie afrykańskim, w: "Plemię państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich", red. R. Vorbrich, Poznań 2007, s. 225 – 236.
  19. A. Polus (współautor K. Czernichowski), Zambia w gospodarce światowej, w: "Regionalizacja i lokalizacja", red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław 2009, s. 75-86.
  20. A. Polus, Społeczno-polityczne uwarunkowania inwestycji chińskich w Zambii, w: "Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 150 pt. Problemy regionalizmu", red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wyd. UE, Wrocław 2010, s. 285-294.
  21. A. Polus, Połączenie społecznego konstruktywizmu i teorii governance′u w analizach relacji pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sferą biznesu, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, P. Badyna, Nr 5, 2009, s. 97-105.
  22. A. Polus, Kryzys teorii stosunków międzynarodowych w dobie globalizacji, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 8, 2010, s. 133-143.
  23. A. Polus, Głos w dyskusji: globalizacja a demokratyzacja - jaki globalny governance, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 6, 2010, s. 105-107.
  24. A. Polus, Głos w dyskusji. Pozycja Chin na arenie międzynarodowej w dobie kryzysu, w: "Kultura-Historia-Globalziacja", red. A. Nobis, Nr 9, 2011, s. 155-157.
  25. A. Polus, Kontrowersje związane z przeszczepianiem teorii postkolonialnej na grunt stosunków międzynarodowych, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 10, 2011, s. 163-173.
  26. A. Polus, Kwestia przesiedleń Basarwa w Botswanie — perspektywa międzynarodowa i lokalna. "Nazwij i zawstydź" vs. botho, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 12, 2012, s. 199-209.
  27. A. Polus (współautor Ł. Fijałkowski), Krytyczna analiza wybranych aspektów teorii polityki międzynarodowej Kennetha Waltza, w: "Wrocławskie Studia Politologiczne", nr 13, 2012, s. 60 – 72.
  28. A. Polus, Komentarz do polemiki Adama Nobisa i Franciszka Czecha ("Kultura — Historia — Globalizacja", nr 11). Zasada nieoznaczoności w definiowaniu globalizacji, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 12, 2012, s. 273-274.
  29. A. Polus, Stanowisko Wielkiej Brytanii pod rządami Tony′ego Blair′a wobec wspólnej waluty europejskiej w latach 1997 – 2005, w: "Dyskurs", numer 2/2005, s. 140-151.
  30. A. Polus, Polityczne aspekty klątwy surowcowej. Hipoteza? Teoria? Nowy paradygmat w studiach afrykanistycznych?, w: "Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2010", red. B. Ndiaye, P. Letko, Olsztyn 2010, s. 191-201.
  31. A. Polus, Wpływ organizacji społeczeństwa obywatelskiego na kształt zambijskiej sceny politycznej – pomiędzy governance a neopatrymonializmem, w: "Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2011", t. 2, red. B. Ndiaye, Olsztyn 2011, s. 185-194.
  32. A. Polus, Zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne w Zambii i Botswanie, w "Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2012", t. 3, Olsztyn 2012, s. 25-34.
  33. A. Polus, Strategia Ghany ukierunkowana na uniknięcie klątwy surowcowej w: "Nowe strategie na nowy wiek : granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych : praca zbiorowa", red. nauk. Michał Chorośnicki [et al.]. - Kraków : Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, 2013.
  34. A. Polus, Krytyczna analiza rozwoju teorii stosunków międzynarodowych, w: "Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii", red. nauk. Ł. Młyńczyk, B. Nitschke, Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 516-531.
  35. A. Polus, The Inevitability of the “Resource Curse” in Sub-Saharan Africa? Relations between NGOs and Governments in Zambia, Botswana and Ghana, w: “The Polish Quarterly of International Affairs”, nr 4/2013, Vol. 22, s. 77-92.
  36. A. Polus, Reforma rolna w Republice Południowej Afryki, w: "Forum Politologiczne", tom 16, Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne, red. A. Żukowski, Olsztyn 2014, s. 235-260.
  37.  A. Polus, Postkolonialna teoria stosunków międzynarodwych, w: "Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych", red. K. Kącka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, s. 113 - 128. Rozdział dostępny pod adresem: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2871/stosunki-m-2014m.pdf?sequence=1
  38. A. Polus, Ł. Fijałkowski, Krytyczne spojrzenie na pojecie soft power Josepha S. Nye′a, w: "Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych", red. K. Kącka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, s. 255-274. Rozdział dostępny pod adresem: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2871/stosunki-m-2014m.pdf?sequence=1
  39. A. Polus, Uganda pod rządami Yoweriego Museveniego. Od "modelowej" odbudowy pokonfliktowej do inkluzywnej sieci patronażu, w: "Atheneaum. Polskie Studia Politologiczne", Vol. 46, 2015, s. 135-146. Artykuł dostępny pod adresem: http://www.athenaeum.umk.pl/numery/46.pdf   
  40. A. Polus, K. Chwedczuk-Szulc, Konstruktywizm społeczny a prognozowanie w stosunkach międzynarodowych, w: "Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych", red. E. Stadtmuller, Ł. Fijałkowski, PTSM, Rambler, Warszawa 2015, s. 27-41. Artykuł dostępny pod adresem: http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2016/01/ptsm-4-tom-1-totem-chwedczuk-polus-copy.pdf
  41. A. Polus, Struktury ideacyjne i modele rzecznictwa interesu w procesach komunikacji pomiędzy rządami a NGOs w Zambii, Botswanie i Namibii, w: "Forum Politologiczne", tom 19, Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Polityka - gospodarka - społeczeństwo - media, red. A. Żukowski, Olsztyn 2015, s. 47-65.
  42. A. Polus, Liberalizm(y) jako punkty referencyjne w teorii stosunków międzynarodowych, w: "Liberalizm & neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: Teoretyczny pluralizm", red. E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel, Rambler, Warszawa 2016, s. 37-49.
  43. A. Polus, Polish - Sub-Saharan African Economic and Political Relations After 1989, "Politeja", No. 3 (42), 2016, special issue "African Studies" (ed. R. Kłosowicz), s. 93-110. Artykuł dostępny pod adresem: http://www.akademicka.pl/ebooks/free/c3b7109ec2dbc4b3834ccd59bc1d59d3.pdf
  44. A. Polus, M. Cześnik, Reforma rolna w Zachodniej Prowincji Przylądkowej Republiki Południowej Afryki, "Politeja", Nr 43, (4), 2016, s. 121-138. Artykuł dostępny pod adresem: http://akademicka.pl/ebooks/free/a80897cfaa6b1c7d5a1593c0c3a0ff3e.pdf
  45. A. Polus, Postkolonializm, w: "Socjologia sportu", red. nauk. H. Jakubowska, P. Nosal, PWN, Warszawa 2017, s. 165-174.
  46. A. Polus, "Ewolucja" polityki zagranicznej Tanzanii, w: "Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska", red. P. Materna, M. Pietrasiak, R. Bania, M. Stelmach, Rambler Press, PTSM, Warszawa 2017, s. 281-299.
  47. A. Polus, W. Tycholiz, Perspektywy wystąpienia zjawiska klątwy surowcowej w Ugandzie, w: "Ex Africa Semper Aliouid Novi", tom IV, red. L. Buchalik, J. Różański, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2017, s. 117-136.  
  48. A. Polus, Znaczenie teorii stosunków międzynarodowych, w: "Międzynarodwe stosunki polityczne", red. Ł. Fijałkowski, R. Kunert-Milcarz, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2018, s. 43-61. 
  49. A. Polus, Polityka Tanzanii wobec EAC w kontekście negocjacji Umów o Partnerstwie Gospodarczym, w: "Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku", red. A. Mania, M. Grabowski, J. Mormul, Rambler, Warszawa 2018, s. 187-204.  Polityka-Zagraniczna-Tanzani_Polus-finalny (PDF / 104.55 kb)
  50. A. Polus, W. Tycholiz, Ekonomia polityczna relacji międzynarodowych korporacji wydobywczych z państwem afrykańskim. Przypadek Tanzanii, w: "Atheneaum. Polskie Studia Politologiczne", Vol. 58, 2018, s. 177-195, artykuł dostępny pod adresem: http://www.athenaeum.umk.pl/numery/58.pdf 
  51. A. Polus, Narracje i konteksty związane ze zwiększeniem partycypacji czarnoskórej ludności w działalności gospodarczej w Republice Południowej Afryki, w: "Forum Politologiczne", Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty kulturowe, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego, tom 27, red. A. Żukowski, Olsztyn 2018, s. 121-137. Forum-Politologiczne-27_-Polus (PDF / 264.12 kb)  
  52.  A. Polus, W. Tycholiz, Gold, Gas and Lies: Extractive Sector in a Sub-Saharan Functional State. The Case of Natural Resource Sector in Tanzania, "Politeja", Vol 15 No 56 (2018): The Problem of Africa's Dysfunctional States, ed. R. Kłosowicz, s. 151-168, artykuł dostępny pod adresem: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/876 
  53.  A. Polus, D. Kopiński, Nedza-koncepcji-globalnych-dobr-pubilcznych (PDF / 603.63 kb) , "Politeja", Nr 3 (60), 2019, s. 269-287. 
  54. K. Chwedczuk-Szulc, A. Polus, Social-Constructivism-as-Forecasting-Matrix-Collective-Habitus-in-International-Relations_Szulc-Polus (PDF / 230.23 kb) , "Polish Political Science Review", Vol. 8, Issue 1, 2020, s. 1-19, DOI: https://doi.org/10.2478/ppsr-2020-0001artykuł dostęny pod adresem: https://content.sciendo.com/view/journals/ppsr/8/1/article-p1.xml
  55. A. Polus, Political Aspects of Reproduction of Inequalities in the Republic of South Africa, "Historia i Polityka", No. 32(39)/2020, s. 9–26.  32107-73040-1-PB (PDF / 245.20 kb)  artykuł dostępny pod adresem: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/HiP/article/view/HiP.2020.011/27185 .
  56. P. Mikiewicz, A. Polus, Lekcje z pandemii. Globalna tragedia wspólnoty, w: "Sprawy Międzynarodowe", Tom 73 Nr 3 (2020): Westlessness czyli zmierzch Zachodu 2.0?, s. 19-39, DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.3.04 
  57. A. Polus, Interregionalism and bilateralism in the context of EU-Africa relations, w: "The Routledge Handbook of EU-Africa Relations", ed. Toni Haastrup, Luís Mah, Niall Duggan, Routledge 2021.
  58. P. Mikiewicz, A. Polus, Refleksja po debacie na temat publikacji „Biologia a stosunki międzynarodowe”. Przełożenie koncepcji wyłożonych w monografi i na praktykę badawczą, "Wrocławskie Studia Politologiczne", 30/2021, s. 173-180; https://doi.org/10.19195/1643-0328.30.11.
  59. M. Herbut, Polus A., Syntezy Nie osiągniesz? Holizm Konfirmacyjny Wobec Dyskursu Teoretycznego W Stosunkach Międzynarodowych, "Politeja" 19 (1(76) 2022, https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4476 .
  60. A. Polus, D. Kopiński, Protesty społeczne a nierówności i zjawisko zawłaszczania państwa w RPA, "Atheneaum. Polskie Studia Politologiczne", Vol.74 (2), 2022, ss. 167–180, DOI: 10.15804/athena.2022.74.11. https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/apsp/74/apsp7410.pdf
  61. A. Polus, Postkolonializm i neokolonializm, w: "Słowniki Społeczne. Globalizacja i współzależność", red. A. Malewska, M. Filary-Szczepanik, Wydawnictwo Naukowe Ignatianum, Kraków 2022, s. 351-370,  globalizacja (PDF / 2.58 Mb) 
  62. A. Polus, The Institutional and Political Dimensions of FDI Spillovers in Zambia, w: Kopiński, D., Carmody, P., Taylor, I. (eds) The Political Economy of Chinese FDI and Spillover Effects in Africa. International Political Economy Series. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-38715-9_7; https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-38715-9_7 
  63. A. Cichecka, A. Polus, Why Did “the Bulldozer” Want to Run Over the Women? Contextualization of Anti-Women Rhetoric in Tanzanian Politics under John Magufuli, "Polish Political Science Yearbook", vol. 53, Issue 1, 2024, s. 67–86
   DOI: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppsy/53-1/ppsy2024105.pdf https://doi.org/10.15804/ppsy202405 

    Ekspertyzy i raporty:

  1. D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, Europe-Africa on the Global Chessboard: The New Opening, Central and Eastern Europe Development Institute, Warsaw 2013. (ekspertyza dla Kulczyk Investment nt. możliwości inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej).
  2.   D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, New oil frontiers: Investors guide to the oil sector in Sub-Saharan Africa, Central and Eastern Europe Development Institute, Warsaw 2014. (ekspertyza dla Kulczyk Investment nt. inwestowania w sektorze naftowym w Afryce,  Subsaharyjskiej).
  3. D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, Unpacking the African Consumer: Spending Patterns and Investment Opportunities, Central and Eastern Europe Development Institute, Warsaw 2015 (ekspertyza dla CEED Institute nt. rynku konsumenckiego w Afryce Subsahrayjskiej).
  4. D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, Afryka wielu prędkości. Analiza 10 kluczowych procesów i rekomendacje dla przedsiębiorców, RIWA, Warszawa 2017.  RIWA_Afryka_Wielu_Predkosci-1 (PDF / 1.96 Mb) 

   Inne:

  1. A. Polus, Pornografia biedy, w: "Recykling Idei", Nr 13, Lato 2012, s. 200-202.
  2. A. Polus, Stosunki międzynarodwe w Polsce. Szklanka do połowy..., Głosy w dyskusji z okrągłego stołu pt. „Między centrum a peryferiami: historia i współczesność nauki o stosunkach  międzynarodowych w Polsce” zorganizowanego w ramach VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Kraków, 9 listopada 2017 roku, "Politeja", rocznik 15, nr 53, 2018, s. 379-381. Miedzy-centrum-a-peryferiami_Andrzej (PDF / 136.96 kb) http://akademicka.pl/ebooks/free/c014d812cbe20ee2770441d837aaedf6.pdf 
  3. A. Polus, Inwazja Rosji na Ukrainę – konsekwencje polityczno-gospodarcze dla Afryki, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 1/2023, s. 138-147.
  4. A. Polus, Między Oranje a Limpopo, "Przekrój", Lato 2023, https://przekroj.pl/spoleczenstwo/miedzy-oranje-a-limpopo-andrzej-polus  

Wybrane wypowiedzi w mediach:

  1. https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28885867,tournee-andrzeja-dudy-po-afryce-prof-andrzej-polus-to-realna.html 
  2. https://wiadomosci.wp.pl/nie-ma-takiego-panstwa-afryka-6780034274261792a 
  3. https://www.o2.pl/informacje/dla-zachodu-to-szok-zadziwiajace-sceny-w-afryce-6861510783404608a 
  4. https://finanse.wp.pl/ukraina-to-dla-putina-za-malo-patrzy-w-kierunku-afryki-6746196199086688a 
  5. https://www.o2.pl/informacje/wagnerowcy-bogaca-sie-w-sudanie-tajemniczy-projekt-najemnikow-z-rosji-6776947278789280a
  6. https://tvn24.pl/swiat/rosja-poszerza-wplywy-w-afryce-komentarze-ekspertow-5780141 
  7. https://audycje.tokfm.pl/podcast/135178,Co-robi-Lukaszenko-w-Zimbabwe-Czyli-o-wplywach-Putina-w-Afryce 
  8. https://audycje.tokfm.pl/podcast/134799,Wizyta-Lawrowa-w-RPA 
  9. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8691580,male-zasoby-efektywna-polityka-afryka-polityka.html 
  10. https://holistic.news/biedni-sa-nadal-biedni-a-bogaci-sa-nadal-bogaci-republika-poludniowej-afryki-i-polityka-wbrew-logice/
  11. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/9429397,krytyka-wizyty-prezydenta-dudy-w-afryce-jest-niedorzeczna-wywiad.html  
  12. https://audycje.tokfm.pl/podcast/153695,Rosja-walczy-o-wplywy-w-Afryce-Czy-jej-sie-udaje 

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: