Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Egzamin licencjacki SM - nowy tryb (od 2014/15)

Egzamin licencjacki SM

Zasady dyplomowania na kierunku stosunki międzynarodowe (studia licencjackie) w roku akademickim 2021/2022


Zgodnie z przyjętym Programem Kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe i określonymi w nich zasadami dyplomowania, Rada Instytutu pozytywnie opiniuje zasady dyplomowania.


 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest:


 1. a) rozliczenie wszystkich przedmiotów (zgromadzenie przypisanej do nich wymaganej liczby punktów ECTS) oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z programu studiów (praktyka zawodowa, wychowanie fizyczne, wybrany język obcy nauczany w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – SPNJO Uniwersytetu Wrocławskiego);


 1. b) przygotowanie w ramach przedmiotu Seminarium dyplomowego pracy pisemnej pozytywnie ocenionej przez recenzenta. Praca powinna liczyć przynajmniej 40 stron znormalizowanego tekstu dotyczyć szeroko rozumianej problematyki stosunków międzynarodowych. Przy jej pisaniu student powinien wykazać się umiejętnością posługiwania się warsztatem naukowym (bibliografa, przypisy, umiejętność gromadzenia i analizy materiałów źródłowych) w stopniu podstawowym.


 1. Praca dyplomowa jest jednym z najważniejszych sposobów potwierdzenia realizacji przez studenta wybranych elementów w obrębie Kierunkowych Efektów Kształcenia dla kierunku stosunki międzynarodowe. Praca dyplomowa winna zostać poprawnie przygotowana zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowo-edytorskim. Praca dyplomowa stanowi dowód na to, że dyplomant w stopniu wymaganym Kierunkowymi Efektami Kształcenia posiadł wiedzę dotyczącą problematyki Stosunków międzynarodowych zawartą w kanonie kierunku (zdefiniowanym przez Program studiów) oraz specjalistyczną wiedzę wynikające ze specjalności realizowanej przez studenta, a co najważniejsze – potraf ją wykorzystać rozwiązując konkretne, podstawowe problemy i zadania badawcze, potwierdzając opanowanie umiejętności kierunkowych zdefiniowanych w Kierunkowych Efektach Kształcenia. Praca dyplomowa powinna być autorskim dziełem dyplomanta. Wszelkie próby wykorzystania prac innych oraz dopuszczenie się plagiatu są zakazane.


 1. Tematy prac dyplomowych formułują – po uzgodnieniu i konsultacji z dyplomantami – nauczyciele akademicki pełniący rolę promotora. Złożenie przez promotora zbioru ostatecznych tematów prac licencjackich stanowi potwierdzenie ich akceptacji.


 1. Wykaz tematów prac dyplomowych przedstawiany jest do wiadomości właściwego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.


 1. Pracę dyplomową student powinien przedłożyć w uzgodnionym z promotorem terminie, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów, uwzględniając procedurę związaną z systemem Archiwizacji Prac Dyplomowych przyjętą przez Radę Wydziału Nauk Społecznych.


 1. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza właściwy Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Na Instytucie Studiów Międzynarodowych ciąży obowiązek skutecznego poinformowania studenta o terminie egzaminu.


 1. Pracę dyplomową recenzuje promotor oraz wyznaczony przez właściwego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych pracownik naukowo – dydaktyczny lub dydaktyczny, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora.


 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Dyplomującą. W jej skład wchodzi promotor, recenzent (recenzenci – jeśli zachodzi taka potrzeba) oraz Przewodniczący Komisji. Przewodniczącym Komisji Dyplomującej jest wyznaczony przez właściwego Dziekana nauczyciel akademicki mający stopień co najmniej doktora habilitowanego.


 1. Nauczyciele akademiccy wypełniający rolę recenzentów powinni odznaczać się wiedzą umożliwiającą obiektywną oraz rzetelną merytorycznie ocenę przedłożonej pracy oraz odpowiedzi z pytań egzaminacyjnych.


 1. Egzamin dyplomowy odbywa się w języku polskim lub obcym (jeśli przewiduje taką możliwość Program studiów dla danego kierunku studiów). W szczególnych przypadkach właściwy Dziekan Wydziału Nauk Społecznych może zarządzić przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w innym języku, niż przewiduje to program studiów.


 1. Egzamin dyplomowy - licencjacki jest egzaminem ustnym. Jego celem jest weryfikacja stopnia realizacji przez studenta Kierunkowych Efektów Kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, szczególnie w obrębie wiedzy oraz umiejętności.


Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:


 1. a) w części pierwszej:

- dyplomant może za zgodą Przewodniczącego Komisji dokonać krótkiej (trwającej około 10-15 minut) prezentacji pracy, z omówieniem w szczególności części badawczej i wkładu własnego w jej przygotowanie);

- po prezentacji pracy przez dyplomanta (jeśli taka prezentacja ma miejsce) lub bezpośrednio po rozpoczęciu egzaminu recenzenci przedstawiają treść recenzji;

- zdający ma pełne prawo odniesienia się do przedstawionych recenzji;

- w trakcie lub bezpośrednio po prezentacji pracy członkowie Komisji Dyplomującej mogą zadawać pytania dotyczące treści pracy oraz metodyki badań.


b). w części drugiej – egzaminacyjnej – student odpowiada na co najmniej trzy pytania odnoszące się do problematyki realizowanej w trakcie zajęć.

Komisja losuje 3 pytania z spośród opublikowanej listy pytań egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Radę Instytutu Studiów Międzynarodowych. Jedno z losowanych pytań dotyczy przedmiotu realizowanego w ramach treści podstawowych, jedno odnosi się do przedmiotu realizowanego w ramach treści kierunkowych, wreszcie trzecie – ostatnie pytanie związane jest z przedmiotem realizowanym w ramach treści specjalnościowych.


Za zawartość tego zbioru pytań odpowiada Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.


Zestaw pytań egzaminacyjnych, stanowi załącznik do niniejszych zasad.


 1. Wszelkie szczegółowe, nie ujęte w tym dokumencie uregulowania dotyczące sposobu oceniania, warunków wydania dyplomu, warunków ukończenia studiów definiuje Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.Pliki do pobrania: