Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Bartosz Michalski

avatar

dr hab. prof. UWr Bartosz Michalski

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oraz Integracji Europejskiej

Adres e-mail: bartosz.michalski@uwr.edu.pl

Telefon: +48-71-3755276

Gabinet: 320

social media https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Michalski
social media https://orcid.org/0000-0002-0824-0098

Konsultacje:

 • konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 (office hours in the summer semester 2023/2024)
 • poniedziałek (Monday), godz. 8.00-9.00
 • wtorek (Tuesday), godz. 13.00-14.00
 • W razie potrzeby po indywidualnym uzgodnieniu, także na MS Teams (if needed, on an individual appointment, also via MS Teams)
 • MS Teams po indywidualnym uzgodnieniu/on MS Teams after scheduling an individual appointment.
 • Uprzejmie proszę o uprzednie, najlepiej jeden-dwa dni wcześniej, zgłaszanie swojej obecności i tematu rozmowy na konsultacjach e-mailem, bym mógł się odpowiednio przygotować. Please notify in advance, at least one-two days before, what we are going to discuss in case you would like to contact me during office hours. It would help me to support you the best I can.

Funkcje:

 • Pełnomocnik Dyrektora ISM ds. jakości kształcenia
 • Starszy Doradca w Polskim Instytucie Ekonomicznym, Zespół Gospodarki Światowej
 • Global Fellow, EURAC Center for Advanced Studies
 • Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM)
 • Członek the European Trade Study Group (ETSG)
 • Członek the Polish Trade Study Group (PTSG)

Zainteresowania naukowe:

 • międzynarodowa ekonomia polityczna, ekonomia międzynarodowa
 • regionalizm handlowy we współczesnej gospodarce światowej
 • międzynarodowa konkurencyjność gospodarek (paradygmat pułapki średniego dochodu, zmiana technologiczna)
 • bezpieczeństwo ekonomiczne

Kontakt z mediami:

 • Integracja regionalna i międzyregionalna w gospodarce światowej
 • Czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek
Wykształcenie

dr hab. nauk ekonomicznych (2015, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych)

dr nauk ekonomicznych (2005, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej)
specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska

mgr ekonomii (2001, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej):
specjalność: stosunki międzynarodowe, integracja europejskaStypendia i granty

Grant badawczy rozwojowy MNiSW „Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych” (zespołowo, 2007-2008)

Grant na wydanie monografii Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji. Budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej w ramach IV Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego (2007–2009)

Grant na wydanie monografii Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmüller (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 w ramach IV Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych (zespołowo, 2007)

Stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - edycja wiosenna 2010

Stypendium Komisji Europejskiej ze środków Erasmus/Mundus w ramach programu "Global Studies. A European Perspective", wyjazd naukowy na Macquarie University, Sydney (2011)

Stypendium ze środków Teaching Staff Mobility LLP-Erasmus, wyjazd naukowo-dydaktyczny na Uniwersytet w Salzburgu (2012), na Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie (2013), Uniwersytet Ruhry w Bochum (2014) oraz Uniwersytet w Lipsku (2017, 2018, 2019)

Stypendium w ramach współpracy dwustronnej Uniwersytetu Wrocławskiego, wyjazd naukowo-dydaktyczny na Państwowy Uniwersytet w St. Petersburgu (2013)

Grant badawczy pt. Nowy regionalizm w gospodarce światowej. Studium relacji handlowych Północ–Południe finansowany ze środków w ramach Podstawowej Działalności Statutowej przeznaczonych na rozwój młodych naukowców oraz doktorantów na Wydziale Nauk Społecznych UWr. (2012-2013)

Grant badawczy pt. "Ekonomia polityczna międzyregionalnych porozumień integracyjnych" finansowany ze środków w ramach Podstawowej Działalności Statutowej przeznaczonych na rozwój młodych naukowców oraz doktorantów na Wydziale Nauk Społecznych UWr. (2013-2014)

Stypendium Komisji Europejskiej ze środków Erasmus/Mundus w ramach programu "Global Studies. A European Perspective", wyjazd naukowy na Macquarie University, Sydney (2015)

Stypendium/Global Fellowship w Center for Advanced Studies, EURAC Research, Bolzano-Bozen, Fundacja Südtiroler Sparkasse, Włochy (2021)Publikacje

Monografie:

 1. Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla „wolnego” handlu?, Difin, Warszawa 2014, ss. 253.
 2. Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji. Budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej, Difin, Warszawa 2009, ss. 255.
 3. Investment Climate of Lower Silesia Region in the Assessment of Foreign Direct Investors, (co-authors:. J. Rymarczyk, M. Błaszczyk, M. Niemiec, W. Niemiec, M. Wróblewski), Arboretum Publishing House, Wrocław 2009, ss. 120.
 4. Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych (współaut. J. Rymarczyk, M. Błaszczyk, M. Niemiec, W. Niemiec, M. Wróblewski), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008, ss. 134.
 5. Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmüller (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.


Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:


 1. The Economic Complexity of the VVisegrád Visegrád isegrad Countries and the Role of Trade with Germany, "Central European Economic Journal", Vol. 9(56)/2022, s. 219–236 (współaut. S. Soyyiğit)
 2. On the bright side of the middle income trap. The Polish case, "Acta Oeconomica", Vol. 72(3)/2022, s. 329–349.
 3. Zmiana technologiczna a globalizacja, [w:] Słowniki społeczne. Globalizacja i współzależność (tom VII), A. Malewska, M. Filary-Szczepanik (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2022, s. 269–287. Materiał Youtube.
 4. Technological change and globalisation, [w:] Globalization and Interdependence, A. Malewska, M. Filary-Szczepanik (eds.), Ignatianum University Press, Kraków 2022, s. 255–272.
 5. Zmiana technologiczna jako wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego państw Grupy Wyszehradzkiej, "Rocznik Europy Środkowo-Wschodniej", nr 19(1)/2021, s. 43–63.
 6. Globalne tendencje, lokalne konsekwencje. Nośniki nowoczesności w świetle analizy handlu wewnątrzgałęziowego Polski w latach 2010–2019, [w:] Globalne problemy, lokalne perspektywy. Studia nad bezpieczeństwem, K. Kociubiński, E. Szyszlak (red. nauk.), Difin, Warszawa 2020, s. 155–172.
 7. Podzielić się nowoczesnością. Reparacje 2.0?, "Rocznik Polsko-Niemiecki", nr 28/2020, s. 61–76 (współaut. K. Gelles, L. Kwieciński).
 8. Looking for Evidence of the Middle-Income Trap. The Case of Polish Trade in High-Tech Goods with Germany, "Post-Communist Economies", Vol. 30(3)/2018, s. 405–420 (IF = 0,721).
 9. EU-Korea FTA and Its Impact on V4 Economies. A Comparative Analysis of Trade Sophistication and Intra-Industry Trade, "Comparative Economic Research", Vol. 21(1)/2018, s. 5–23.
 10. The Competitiveness of Polish Resource- and Labour-Intensive Exports in the Context of the Membership in the European Union, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 6(1)/2018, s. 76–90.
 11. Polsko-niemiecki i czesko-niemiecki handel wewnątrzgałęziowy częściami i akcesoriami samochodowymi. Analiza porównawcza, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Vol. 2(334)/2018, s. 83–95.
 12. Zależność importowa Polski w grupach low-tech, mid-tech i high-tech, [w:] "Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 523, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2018, s. 254–264.
 13. Best and Poor Performers in the Polish High-Tech Exports in 2013–2017. Climbing Up Technological Ladder, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" nr 372/2018, s. 59-70.
 14. Nasz zbyt bliski niemiecki przyjaciel? Analiza polsko-niemieckiego handlu wewnątrzgałęziowego w latach 2001-2016, [w:] "Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 498, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2017, s. 192–208.
 15. Trade Deals with the US. What Can We Learn from the Aussie Case? [w:] The Impact of the Transatlantic Trade and Partnership on International Cooperation, E. Czarny, A. Kuźnar, J. Menkes (eds.), PL Academic Research, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2017, s. 243–255.
 16. Wpływ Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój gospodarczy Polkowic. Stan obecny i perspektywy, [w:] Półwiecze Polkowic. Przemiany społeczno-gospodarcze w latach 1967-2017, W. Olszewski (red.), Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego, Polkowice 2017.
 17. W poszukiwaniu dywersyfikacji. Stan i perspektywy polsko-skandynawskiej wymiany handlowej, "Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomicznego. Studia i Prace", nr 2 (30)/2017, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 197–221.
 18. The Comparative Analysis of Mid-Tech and High-Tech Trade of the Visegrad Countries and the German Impact, "Unia Europejska.pl" nr 4(239), lipiec/sierpień 2016, s. 31–40.
 19. Poszukując handlowych bram do Europy. Studium umowy o wolnym handlu Chiny-Szwajcaria, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" nr 305/2016, s. 19–29.
 20. Struktura polskiego salda bilansu handlowego w świetle problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego, „Ekonomia XXI wieku” nr 3(11)/2016, s. 172–185.
 21. Nieeuropejskie kierunki rozwoju polskiego eksportu w latach 2009-2014, [w:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 3/2016 (81), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 169–178.
 22. Niemiecki eksport mid-tech i high-tech do krajów PIGS w świetle tezy Yanisa Varoufakisa o strefie euro jako mechanizmie recyklingu nadwyżek, [w:] Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, red. nauk. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 177–188.
 23. On the way towards tighter Trans-Pacific trade relations. The case of the U.S.-Republic of Korea Free Trade Agreement (KORUS FTA), [w:] Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 413, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015, s. 62–72.
 24. Konsekwencje umowy handlowej Unia Europejska - Republika Korei dla wymiany handlowej w sektorze high-tech, [w:] Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, red. nauk. E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 291–304.
 25. Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla polsko-niemieckiej wymiany handlowej dobrami mid-tech i high-tech, [w:] Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, B. Drelich-Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk (red. nauk), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 407, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015, s. 284–297.
 26. Polsko-niemiecka wymiana handlowa w sektorze maszynowym w latach 2001–2013. Ocena szans i zagrożeń, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 857, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 349–361 (tom 1).
 27. Umiędzynarodowienie sektora mid-tech na przykładzie wymiany handlowej sektora samochodowego w Polsce w latach 2004–2012, „Ekonomia międzynarodowa”, nr 6-2014, s. 63–80.
 28. Competitiveness of Polish mid-tech and high-tech exports to the European Union (EU-27) in the first decade of the 21st century, Poznań University of Economics Review” Vol. 14, No. 4/2014, s. 52–68.
 29. Polski eksport w warunkach światowej dekoniunktury (2008–2012). Identyfikacja polskich hitów eksportowych, „International Business and Global Economy. Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej”, Nr 33/2014, s. 663–674.
 30. Zaawansowanie technologiczne polskiej wymiany handlowej w perspektywie problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego. Przypadek sektorów low-tech w latach 2001–2012, [w:] Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 369, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014, s. 363–375 (tom 1).
 31. Kryzys irlandzki. Jak i dlaczego celtycki tygrys stracił swoją drapieżność?, [w:] Kryzys i perspektywy strefy euro, J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2014, s. 85–105.
 32. Impas negocjacyjny Rundy Katarskiej WTO a proliferacja międzyregionalnych umów handlowych, [w:] Nowe procesy w gospodarce światowej, A. Budnikowski, A. Kuźnar (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 183–192.
 33. Zaawansowanie technologiczne polskiego eksportu w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 315, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013, s. 607–618 (tom 1).
 34. Cooking a bowl of Asian noodles with a soupcon of Singapore. An overview of Singapore’s strategic motives for (cross)regional trade agreements, [w:] Economic and Political Interrelations in the Asia-Pacific Region, B. Skulska, P. Skulski (red.), Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 294, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013, s. 98–112.
 35. Umowa stowarzyszeniowa Chile z Unią Europejską i jej konsekwencje dla polsko-chilijskiej wymiany handlowej, [w:] Miejsce Polski w gospodarce światowej, Zeszyty Naukowe nr 756, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 389–401.
 36. Geograficzna dywersyfikacja (między)regionalnych umów handlowych. Przypadek Chile, [w:] Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, K. Kłosiński, M. Czarnecki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 313–326.
 37. Teoretyczna analiza nowego regionalizmu w ujęciu międzynarodowej ekonomii politycznej, [w:] Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, red. nauk. M. Bartosik-Purgat, J. Schroeder, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 132–140.
 38. Triadyzacja i korporatyzacja gospodarki światowej w świetle tezy Susan Strange o odwrocie państwa, [w:] Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red. nauk. M Chorośnicki, J. J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, Krakowska Oficyna Wydawnicza Tekst, Kraków 2013, s. 603–613.
 39. Handlowa neutralność w reżimie Światowej Organizacji Handlu. Przypadek Mongolii, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” nr 2/2012, s. 128–147.
 40. Analiza funkcjonowania agencji credit ratingowych i ich rola w kontekście kryzysu finansowego, [w:] Globalny kryzys finansowy 2008: dekonstrukcja, D. Kopiński, J. Rymarczyk, M. Wróblewski (red. nauk), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2012, s. 69–87.
 41. Transregionalna współpraca gospodarcza i jej wpływ na technologiczną intensywność handlu. Studium relacji Meksyk-Japonia, [w:] Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik (red.), Zeszyty Naukowe nr 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 287–301.
 42. Międzyregionalne porozumienia integracyjne. Studium umowy handlowej MERCOSUR–Indie, [w:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 597–608.
 43. Technological intensity of the international trade. The case of the second-tier Asian Tigers [w:] Innovation Sources of Economies in Eastern Asia, B. Skulska, A. H. Jankowiak (red.), Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 256, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012, s. 36–46.
 44. Antykonkurencyjne praktyki biznesowe w handlu międzynarodowym. Teoretyczna analiza przypadku karteli eksportowych [w:] Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa. Wybrane problemy, T. Sporek (red. nauk.), Studia Ekonomiczne Nr 116, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 169–177.
 45. Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w perspektywie koncepcji soft power, [w:] Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 267, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012, s. 83–94.
 46. Linking free trade with fair competition. Case study of ASEAN’s experiences, [w:] Faces of Competitiveness in Asia Pacific, B. Skulska, A. H. Jankowiak (red.), Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 191, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011, 51–60.
 47. Unijna polityka konkurencji wobec konsekwencji kryzysu finansowego, [w:] Problemy regionalizmu i globalizacji, J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 426–437.
 48. Globalizacja a regionalna integracja gospodarcza [w:] Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, E. Łaźniewska, P. Deszczyński (red.), PWN, Warszawa 2011, s. 130–157.
 49. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Brazylii i Meksyku: analiza porównawcza, [w:] Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej, M. Drgas, J. Knopek (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 126–161.
 50. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wobec wybranych problemów ekonomicznych, [w:] Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, J. Rymarczyk, W. Niemiec (red.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 72–89.
 51. Polityka konkurencji jako czynnik napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, P. Siemiątkowski (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 19–36.
 52. Commercialising Values. Critical Remarks on the Corporate Social Responsibility, [w:] Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, L. Kovačovská, M. Jeníčková (red.), University of Economics, Prague 2010, s. 344–357 (ICYS Prague 2010).
 53. Ocena działalności lokalnej, regionalnej i krajowej administracji w kontekście napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyniki badań empirycznych – przypadek Dolnego Śląska [w:] Studia z nauk społecznych, M. S. Wolański, B. H. Bladocha (red.), Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, nr 3, Polkowice 2010, s. 169–187.
 54. Regulacje dotyczące konkurencji w regionalnych porozumieniach integracyjnych. Studium porównawcze, [w:] Problemy regionalizmu, J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 150, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 212–222.
 55. Konkurencyjność dolnośląskiego rynku pracy – próba oceny, [w:] Problemy współpracy gospodarczej w regionie bałtyckim w kontekście integracji europejskiej, A. Ignasiak-Szulc, W. Kosiedowski (red.), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2008, s. 383–394.
 56. Polityka konkurencji wobec problemu regulacji sektorowej, [w:] Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, M. Noga. M.K. Stawicka (red.), CeDeWu, Warszawa 2009, s. 185–194.
 57. Fuzje antykonkurencyjne a międzynarodowa kontrola koncentracji (przykład OECD), [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie mezoekonomiczne, M. Juchniewicz (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2009, s. 31–37.
 58. WTO wobec problemu praktyk antykonkurencyjnych w handlu międzynarodowym, [w:] Procesy globalizacji, J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 269–281.
 59. Polityka konkurencji jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego. Doświadczenia współpracy na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO), [w:] Procesy globalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy, T. Sporek (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 31–40 (tom 1).
 60. Institutional Framework of Global Competition Policy, [w:] The Economic Dimensions of Global and Regional Governance, W. Niemiec, I. Benczes (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 150–170.
 61. The impact of competition law and policy from the perspective of developing countries – clear and obvious?, [w:] Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, A. Fireš, I. Varga (red.), University of Economics, Prague 2009, s. 321–337 (ICYS Prague 2009 vol. 2).
 62. Wyzwania demograficzne z perspektywy problemu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, [w:] Studia z nauk społecznych, B.H. Bladocha, M.S. Wolański (red.), Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, nr 2, Polkowice 2009, s. 201–222.
 63. Rynek aluminium, [w:] Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, J. Rymarczyk, M. Niemiec (red.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008, s. 263–287.
 64. Dylematy regionalizmu w gospodarce światowej, [w:] Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmüller (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 59–79.
 65. Równość a konkurencja w perspektywie ekonomicznej, [w:] Równość w Unii Europejskiej – teoria i praktyka, red. nauk. W. Bokajło, A. Pacześniak, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2008, s. 187–198.
 66. Wspólnota Europejska wobec współpracy w dziedzinie polityki konkurencji na forach wybranych organizacji międzynarodowych, [w:] Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, T. Sporek (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2008.
 67. Ewolucja współpracy w dziedzinie polityki konkurencji na forum WTO, [w:] Globalizacja regionalizacji, J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2008, s. 550–559 (tom 1).
 68. Konsekwencje procesu bolońskiego dla rozwoju gospodarczego i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, M. G. Woźniak (red.), Zeszyt nr 13, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 85–96.
 69. Międzynarodowa wymiana towarowa, [w:] Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007, s. 39–75.
 70. Lewicowy model integracji gospodarczej na przykładzie Alternatywy Boliwariańskiej, [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, red. nauk. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007, s. 607–616 (tom 1).
 71. Efekty i perspektywy międzynarodowej współpracy w dziedzinie polityki konkurencji na forum WTO, [w:] Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 12, red. nauk. B. Fiedor, J. Rymarczyk, Prace Naukowe nr 1122 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006.
 72. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki konkurencji na forum OECD oraz UNCTAD, [w:] Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 73. Wspólnotowa polityka konkurencji wobec problemu karteli międzynarodowych – ewolucja systemu (2001-2004), [w:] Integracja a globalizacja, red. nauk. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006.
 74. Kształtowanie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w okresie transformacji, [w:] Polska-Ukraina: więcej niż samo sąsiedztwo, red. M. S. Wolański, L. Leszczenko, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006.
 75. Wspólnota Karaibska (CARICOM), [w:] Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006.
 76. Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Integracyjne (LAIA), [w:] Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006.
 77. Kapitał intelektualny a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, [w:] Integracja i europejski rynek pracy, red. nauk. M. Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica-Zielona Góra 2006, s. 120–132.
 78. Porozumienia regionalne w świetle zasad WTO, [w:] 10 lat Światowej Organizacji Handlu, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2005.
 79. Polityka konkurencji na forum WTO, [w:] 10 lat Światowej Organizacji Handlu, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2005.
 80. Konkurencja globalna jako podstawowe wyzwanie dla narodowej polityki ekonomicznej, [w:] Instytucje – fundament czy fasada polityki makroekonomicznej? Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2005.

Inne:

 1. Bariery konkurencyjności, "Rzeczpospolita" z dn. 17.12.2010.
 2. Debata na temat Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP), Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, 17.03.2015

Jako doktorant

 1. Polityczno-gospodarcze oblicza alterglobalizmu, [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, red nauk. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2005 (współaut. Przemysław Witkowski).
 2. Regionalny i europejski wymiar działań innowacyjnych – przykład landu Dolna Saksonia, [w:] Hanza wczoraj, dziś i jutro. Kierunki współpracy w nowej Europie, red. nauk. E. Janowicz, J. Górawski, Wyższa Szkoła Zarządzania, Słupsk 2005.
 3. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek. Schemat analityczny rankingów IMD oraz WEF, [w:] Integracja europejska w międzynarodowej perspektywie. Wybrane problemy, red. nauk. M. Dudek, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.
 4. Irlandzkie doświadczenia w zakresie polityki innowacyjnej i edukacyjnej. Wstęp do dyskusji nad regionalną strategią rozwoju, [w:] Regionalna Strategia Rozwoju. Wspólne dzieło społeczności Dolnego Śląska, red. W. Kasprzak, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki, Prace Naukowe, Seria Konferencje, nr 1/2005, Polkowice 2005.
 5. Współpraca bilateralna Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie polityki konkurencji, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. nauk. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004.
 6. Reforma wspólnotowej polityki konkurencji, [w:] Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej. Wybrane kierunki polityki wspólnotowej, red nauk. M. Dudek, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
 7. Perspektywy rozwoju Lubina w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Kalendarz Ziemi Lubińskiej 2004, B. Techmańska, M. Zawadka (red.), Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej, Wydawnictwo Instytut Śląski, Lubin 2004.
 8. Stosunki handlowe UE z państwami EFTA. Europejski Obszar Gospodarczy, [w:] Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004.
 9. Międzynarodowy handel towarami i usługami, Międzynarodowe przepływy kapitału, Integracja gospodarcza, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Materiały do ćwiczeń. Red. M. Niemiec, M. Wróblewski, Acta Universitas Wratislaviensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 10. Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, [w:] Regionalizacja i globalizacja gospodarki światowej, red. nauk. J. Rymarczyk, Prace Naukowe nr 976 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003.
 11. Pieniądze i dysproporcje, [w:]: Unia & Polska. Niezależny magazyn europejski, nr 7 (102), październik 2003.
 12. Reforma unijnej polityki strukturalnej w kontekście rozszerzenia wschodniego Unii Europejskiej, [w:] Zeszyt Naukowy Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych nr 3, red. A. Kowalak, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław grudzień 2003.
 13. Nie tylko infrastruktura. Fundusze strukturalne UE – doświadczenia Dolnej Saksonii – nauka dla Dolnego Śląska? [w:] Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, red. A. Skubiszak-Brenner, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Współpracy z Zagranicą i Wydział Promocji, zeszyt nr 2 (19), Wydawnictwo Profil, Wrocław 2003.
 14. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec wyzwań globalizacji oraz przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej – próba oceny,. [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, red. nauk. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Prace Naukowe nr 930 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002.
 15. Polityka konkurencji w procesie integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 9, red. nauk. B. Fiedor, J. Rymarczyk, Prace Naukowe nr 959 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: