Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Zdzisław Julian Winnicki

avatar

prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki

Zakład Badań Wschodnich

Adres e-mail: kop200@wp.pl

Telefon: 71 375 51 34

Gabinet: 14

Konsultacje:

 • konsultacje w semestrze letnim 2018/2019
 • środa 13.00 – 14.00
 • Konsultacje odbywają się poprzez kontakt mailowy: kop200@wp.pl

Funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych w latach 2010-2018
 • Kierownik Zakładu Badań Wschodnich w latach 2006-2018

Zainteresowania naukowe:

 • ustrój polityczny II RP
 • współczesna białoruska myśl polityczna
 • polska mniejszość narodowa na Wschodzie
 • współczesne stosunki polsko-białoruskie
 • teoria cywilizacji
Wykształcenie

doktor Nauk Prawnych, doktor habilitowany Nauk Humanistycznych w zakresie Politologia (Myśl polityczna)

Najważniejsze publikacje

 1. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917-1918), Wyd. WEKTORY, Wrocław 1991. ss. 450.
 2. Szkice i obrazki zaniemeńskie, Wrocław 2000, ss. 320, ilustracje, mapa. Strauhold, w : „Borussia”
 3. Szkice Polsko - Białoruskie, Wrocław 1998, ss. 158, ilustracje, mapa.
 4. (red.) W Krainie Wielkiej Niedźwiedzicy. Śladami Sergiusza Piaseckiego. Materiały z sesji pod redakcją Zdzisława J. Winnickiego, (współautorstwo) Wrocław 2001. ss. 156.
 5. W Mińsku Litewskim mieście dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław 1999, ilustracje, mapa, ss.160.
 6. Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości, Wrocław 2003, ss. 621.
 7. Szkice Kojdanowskie. Kojdanowsko - Polski Rejon Narodowościowy. Uwagi o genezie i przesłankach funkcjonowania. Stan badań problematyki, Wrocław 2005, ss. 128.
 8. Polska mniejszość narodowa w Europie środkowo - wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian w państwach regionu (pod redakcją Zdzisława J. Winnickiego. Wrocław 2005, ss. 258.
 9. Julian Zdisław Winnicki Kojdanowskije oczierki. Kojdanowskij polskij nacionalnyj rajon w BSSR. Zamietki o priedposyłkach obrazowanija i funkcjonirowanija. Sostojanije issliedowanij probliemy. (pieriewod s polskogo A. Gorodeckij), wyd. Izdatielskij Dom „Niewa”, Sankt - Pietierburg 2006, ss. 120.
 10. Dążenia do przejęcia administracji od władz okupacyjnych w Królestwie Polskim przez organy Rady Regencyjnej [w:] Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Nr 982., Prawo, CLXI z 1988r. s. 45-72.
 11. Kwestia obywatelstwa polskiego w działalności Rady Regencyjnej (1917-1918) [w:] Acta Uniwersitatis Wratislaviensis, Prawo XCI z 1980r., s. 93 - 117.
 12. Metody osłabiania poczucia świadomości narodowej. Uwagi o wpływie i skutkach zastosowania niektórych metod i środków depolonizacyjnych na obszarze Ziem Białoruskich na polską świadomość narodową w drugiej połowie XX wieku i współcześnie [w:] „Magazyn Polski” Grodno Nr 3-4 (24-25) 2002, s. 24-31.
 13. Pierwsze powroty ze Wschodu [w:] Odrodzenie kościoła katolickiego w byłym ZSRR - studia historyczno-demograficzne KUL, 1993r., s. 149 - 158.
 14. Pierwsze próby uregulowania stosunków polsko - rosyjskich (radzieckich) u schyłku I wojny światowej [w:] Wrocławskie Studia Wschodnie, T I 1997r. s. 33 - 46.
 15. Początki polskich organów administracji wyspecjalizowanej przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Utworzenie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) [w:] Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej T V. 1998, s. 7 - 13.
 16. Początki stosunków polsko-watykańskich u schyłku I wojny światowej [w:] Chrześcijanin a Współczesność, Nr 4. (24) 1987r. s. 73-79.
 17. Posłowie Ukraińskiego Narodowo-Demokratycznego Zjednoczenia (UNDO) w Sejmie RP 1928 - 1930 [w:] Księga Pamiątkowa ku czci prof. Bronisława Pasierba - Studia i szkice z dziejów najnowszych politologii i socjologii, Wrocław Acta Uniwersitatis Wratislaviensis Nr 1652 z 1994 r. s. 153 - 145.
 18. Przyczynek do stosunku postradzieckich instytucji kombatanckich oraz współczesnego białoruskiego piśmiennictwa historycznego do działalności Armii Krajowej w okresie okupacji niemieckiej, [w:] „W kręgu Historii i Politologii. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, Wrocław 2002, s. 448 - 465.
 19. Szkoły polskie na Białorusi w latach 1944-1946 - sytuacja na tle ogólnej sieci szkolnictwa - porównania współczesne [w:] Studia Politologiczne 1995r.,Wrocław s. 267 - 275.
 20. Uwagi o efektach i zastosowaniu dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej w powiecie stopnickim (województwo kieleckie) [w:] Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej, T IV.- Prace Historyczne XXI, Wrocław 1997, s. 123 - 132.
 21. Uwagi o klubach poselskich mniejszości narodowych w I Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922-1927 [w:] Acta Uniwersitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji T. 8 Nr 335 z 1976r. s. 59 - 70.
 22. Uwagi o ukształtowaniu się zwierzchniej władzy państwowej w Polsce w listopadzie 1918r. [w:] Acta Uniwersitatis Wratislaviensis Prawo CLXXII z 1989r., s. 57-68.
 23. Zarys kształtowania się polskich centralnych organów państwowych w latach 1917- 1918 [w:] Wiadomości Historyczne Nr 1.(180) z 1989r. s. 6-18.
 24. ‘Narodowa koncepcja historii’ jako doktrynalne założenie metodologiczne współczesnej historiografii białoruskiej [w :] Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Studia z historii Polski XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie. - pod redakcją Wiesława Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp., 2004, s. 469 - 489.
 25. Fale migracji polskich na przestrzeni dziejów (uwagi) [w :] Repatriacja jako element polityki demograficznej Polski. Materiały z konferencji (zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Poznaniu), Poznań 13 - 14 grudnia 2003r., Poznań 2004, s. 5 - 15.
 26. Status publiczno - prawny polskiej mniejszości narodowej w Republice Białoruś [w :] „Probliemy nacionalnogo soznanija polskogo nasielienija na Biełarusi - Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi. Materijały II Mieżdunarodnoj naucznoj konfirriencii - Grodno, 7 - 9 nojabria 2003 goda”, Grodno 2004, s. 7 - 33.
 27. Ustrój polityczno - administracyjny Republiki Białoruś - zarys problematyki [w :] „Europa Wschodnia. Dekada Transformacji. Białoruś” (red. Bernard J. Albin, Walenty Baluk), Wrocław 2004, s. 17 - 77.
 28. Polska mniejszość narodowa w Republice Białoruś na tle struktury i statusu prawnego mniejszości narodowych na Białorusi [w :] „Europa Wschodnia. Dekada Transformacji. Białoruś” (red. Bernard J. Albin, Walenty Baluk), Wrocław 2004, s. 213 - 245.
 29. Żołnierze Wojska Polskiego z północno - wschodnich województw II RP zmarli na Bliskim Wschodzie i polegli w walkach na Zachodzie Europy według współczesnej historiografii białoruskiej., [w :] „Studia Politologiczne i Historyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi (red. nauk. Czesław Osękowski, Jarosław Macała), Zielona Góra 2005, s. 515 - 533.
 30. Polsza - Biełaruś : ciwilizacjonnyj razryw i kulturnyje proniknowienije - (zamieczjaninija k diskusii) [w :] „Biełaruś - Polszcza : szliach da supracounictwa. Materyjały miżnarodnaj nawukowaj kanfierencyii - Minsk 11 listapada 2004 hod” - „Zeszyty Naukowe Fundacji Europejskiej DIALOG”, Z. 2. Mińsk 2005, s. 10 - 34.
 31. Z genezy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Drugiej Rzeczypospolitej (1917 - 1918), [w :] „Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka - Jeziorańskiego (1914 - 2005” (red. Janusz Faryś, Marek Szczerbiński), Gorzów Wlkp., 2005, ss. 63 - 87.
 32. Współczesne białoruskie koncepcje genezy Wielkiego Księstwa Litewskiego [w :] „Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin” (pod redakcją Mariana S. Wolańskiego i Walentego Baluka), Wrocław 2006, s. 397 - 423.
 33. Historiografia jako metoda kształtowania współczesnej białoruskiej świadomości narodowej [w :] „Echa Przeszłości” Nr 7/2006, s. 343 - 375, Olsztyn 2006.
 34. Generał Józef Dowbor - Muśnicki i Jego I - szy Korpus Polski w Rosji [w :] Znakamityja Minczanie XIX - XX stst. Materyjały Biełaruska - Polskaj nawukowaj kanfierencyi Minsk, 9 listapada 2006 g - Materiały Białorusko - Polskiej konferencji naukowej, Minsk, 9 listopada 2006 r. ss. 124, Minsk - Wrocłau 2007, Wrocław - Mińsk 2007 (red. nauk. Anatol Wieliki, Zdzisław Winnicki), ss. 5 - 55.
 35. Osnowy jewropiejskoj ciwilizacii : oczierk probliematiki [w :] „Żurnał Mieżdunarodnogo Prawa i Mieżdunarodnych otnoszienij - Journal of International Law adn International Relations”, Minsk, Nr 1. Z 2007 r., ss. 64 - 66.
 36. Artykuły henrykowskie - pierwsza polska konstytucja „pisana” [w :] „Między Historią a Prawem. Tom studiów dedykowany pamięci Profesora Bronisława Hełczyńskiego (1890 - 1978), pod. Red. Pawła Leszczyńskiego, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego”, Gorzów Wlkp. 2007, ss. 41 - 51.
 37. Uwagi o cywilizacyjnych aspektach współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo – Wschodniej [w :] „Studia z nauk społecznych i humanistycznych – Ex libris XX lat WNS” (pod red. J. Juchnowskiego i Mariana S. Wolańskiego) , Wrocław 2008, s. 631 – 641.
 38. „Polsko – polskie” pogranicze pomiędzy Białorusią a Litwą. Refleksje [w :] „Polskie pogranicza w procesie przemian. Tom I.” pod red. Zbigniewa Kurcza, ss. 255 – 283, Wałbrzych 2008, Wyd. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, seria Nauki Społeczne.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: